صربستان-بلگرد

  شروع از28اسفند

  هتل سرویس تعدادشب ها دبل سینگل 12-6سال باتخت
  Holiday INN +BB*4DLX 3شب 3/250/000 3/720/000 2/750/000
  Holiday INN +BB*4DLX 4شب 3/399/000 4/100/000 2/850/000
  Holiday INN +BB*4DLX 7شب 3/950/000 5/200/000 2/999/000
  ABBA +BB*4DLX 3شب 3/350/000 3/800/000 2/900/000
  ABBA +BB*4DLX 4شب 3/650/000 4/350/000 3/100/000
  ABBA +BB*4DLX 7شب 4/200/000 5/300/000 3/350/000
  MAJESTIC *BB*4DLX 3شب 3/540/000 3/940/000 2/850/000
  MAJESTIC *BB*4DLX 4شب 3/840/000 4/300/000 3/100/000
  MAJESTIC *BB*4DLX 7شب 4/450/000 5/350/000 3/400/000
  Radiisson blu ++BB*4DLX 3شب 3/650/000 4/130/000 3/000/000
  Radiisson blu ++BB*4DLX 4شب 3/890/000 4/550/000 3/200/000
  Radiisson blu ++BB*4DLX 7شب 4/700/000 5/900/000 3/800/000
  crowne plaza ++BB*4DLX 3شب 3/890/000 4/350/000 2/900/000
  crowne plaza ++BB*4DLX 4شب 4/200/000 4/800/000 3/000/000
  crowne plaza ++BB*4DLX 7شب 5/150/000 6/500/000 3/900/000
  Hyatt Regency ++BB*5DLX 3شب 3/950/000 4/850/000 3/200/000
  Hyatt Regency ++BB*5DLX 4شب 4/300/000 5/300/000 3/300/000
  Hyatt Regency ++BB*5DLX 7شب 5/300/000 6/800/000 4/300/000

  null

  اطلاعات بيشتر
  عنوان : صربستان-بلگرد
  توضيحات : شروع از28اسفند
  منبع : چوبین پرواز آریا
  بازديد : 381
  تاريخ درج : 1397/5/1
  قشم ایر
  7شب
  39500000 ریال
  چوبین پرواز آریا
  28اسفند
  2فروردین
  در حال ثبت نام